O nama

– Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Komora je osnovana s ciljem okupljanja svih registriranih zastupnika za patente i zastupnika za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, te promicanja njihovih profesionalnih interesa, kao i s ciljem kako unapređivanja edukacije i kvalitete rada prije svega zastupnika, odnosno, svojih članova, tako i unapređivanja rada i edukacije državnih tijela kao i ostalih subjekata hrvatskog tržišta u pogledu ostvarenja i zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Komora

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove (Komora), kao samostalna i neovisna organizacija sa svojstvom pravne osobe, osnovana je 09. lipnja, 2009. godine na temelju članka 17. tada važećeg Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN 54/05). Komora je strukovna krovna organizacija svih ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva upisanih u Registar patentnih zastupnika i/ili Registar zastupnika za žigove koje vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Danas Komora broji 34 patentna zastupnika i 76 zastupnika za žigove, od kojih su neki istovremeno upisani i kao patentni zastupnici i kao zastupnici za žigove. Rad Komore reguliran je, između ostalog,
Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN 54/05/, 49/11, 54/13), te Statutom Komore (NN 91/13, 72/21,127/21)

Članovi Komore

Članovi Komore mogu biti redoviti i počasni. Redovitim članom Komore postaje svaka ona osoba koja je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo upisana kao registrirani zastupnik za patente i/ili zastupnik za žigove, dok počasnim članom Komore može postati građanin Republike Hrvatske ili stranac, istaknuta osoba koja snažno potiče razvoj prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, a koja ima međunarodni ugled i koja želi sudjelovati u radu Komore. O dodjeli statusa počasnog člana, odluku donosi Skupština, a na prijedlog Izvršnog odbora Komore. Počasni član ima pravo biti biran kao i pravo sudjelovati u radu tijela upravljanja Komore, kao i u svim ostalim tijelima/odborima Komore, s tim da počasni član nema pravo glasovanja na Skupštini Komore.

Redoviti članovi Komore imaju isključivo pravo glasovanja na Skupštini Komore, te imaju pravo birati i biti birani u sva tijela/odbore Komore, uključujući i tijela upravljanja, te imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu bilo kojeg tijela/odbora Komore.

Komoru na volonterskoj osnovi vode ovlašteni zastupnici, koji se na Skupštini biraju u tijela Komore, sukladno Statutu.

Tijela Komore

Skupština

EURESkupština je najviše tijelo Komore, a čine je svi počasni i redoviti članovi Komore. Skupština može biti redovita i izvanredna. Redovita Skupština Komore održava se svake godine, a saziva je predsjednik Komore, a može je sazvati i Izvršni odbor, najkasnije dva tjedna prije održavanja sjednice. Svakom članu Komore dostavlja se poziv zajedno s dnevnim redom i svim potrebnim materijalima i to u navedenom roku.

Skupština, između ostaloga, donosi Statut Komore te sve druge opće akte od značaja za rad Komore, bira predsjednika Komore i članove Izvršnog odbora kao i članove ostalih tijela Komore, odobrava prihode i rashode Komore, te raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja su kao takva određena čl. 7.3. Statuta Komore.

Redovna godišnja Skupština Komore 2021. godine održana je 11.11.2021. godine (Zapisnik u pdf-u ) a na kojoj su usvojena Izvješća o radu tijela Komore (Predsjednika, Tajnice i Blagajnice Komore), Odluka o izmjeni Statuta, Odluka o ne naplaćivanju članarine za 2021. godinu zbog situacije s Covid-19 pandemijom, te je odlučno da će se članarina početi naplaćivati u 2022. godini, i to u iznosu od 1.200,00 Kn godišnje, odnosno 600,00 Kn ako je redoviti član upisan samo u jednom Registru pri Zavodu.

Redovna godišnja Skupština Komore 2022. godine održana je 30.11.2022. godine (Zapisnik u pdf-u) a na kojoj su usvojena Izvješća o radu tijela Komore (Predsjednika, Tajnice i Blagajnice Komore) te je odlučeno da će se članarina naplaćivati u 2023. godini, i to u iznosu od 160,00 EUR godišnje, odnosno 80,00 EUR ako je redoviti član upisan samo u jednom Registru pri Zavodu.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor provodi nadzor nad financijskim poslovanjem Komore, ocjenjuje provođenje odredaba Statuta i drugih općih akata te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama tijela Komore. Članovi Nadzornog odbora Komore su: Mladen Vukmir, Dina Korper Žemva i Marko Vazdar. Mandat članova Nadzornog odbora je 3 godine, te se ne može ponavljati.

Izvršni odbor i dužnosnici Komore

Izvršni odbor Komore je najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine, a djeluje na temelju smjernica, preporuka i odluka Skupštine, i za svoj rad odgovara Skupštini. Izvršni odbor broji pet članova, a čine ga predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, i tri člana. Mandat članova Izvršnog odbora je tri godine. Nitko ne može biti član Izvršnog odbora duže od dva uzastopna mandata.

Članovi Izvršnog odbora izabrani od Skupštine na sjednici održanoj 27.01.2020. godine su:

Tomislav Hadžija, predsjednik Komore, koji predstavlja i zastupa Komoru, te saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora (prvi mandat);

Željko Topić, zamjenik predsjednika Komore (prvi mandat);

Nataša Maršić, član (prvi mandat);

Ivana Jurin Puhalo, član (prvi mandat);

Albina Dlačić, član (drugi mandat).

Izvršni odbor ima pravo i ovlast:

 • upravljati Komorom između dvije sjednice Skupštine;
 • izvršavati odluke Skupštine;
 • predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih akata, te pripremati prijedloge tih akata;
 • predlagati izmjene i dopune Kodeksa zastupničke etike;
 • predlagati završni račun i financijski plan i raspravlja financijska izvješća;
 • voditi brigu o redovitoj uplati članarine i cjelokupnom financijskom poslovanju Komore;
 • uspostavljati veze s nacionalnim komorama drugih zemalja;
 • provoditi i organizirati godišnji program rada;
 • pripremati i razmatrati izvješća o radu Komore;
 • predlagati Skupštini kandidate za počasne članove;
 • donositi odluku o brisanju iz članstva sukladno članku 5.8. ovog Statuta;
 • davati prijedlog Skupštini iznosa članarine;
 • donositi odluku o promjeni adrese unutar sjedišta;
 • davati obavijesti i informacije Nadzornom odboru o svom radu, te izvještavati Nadzorni odbor o svakoj hitnijoj odluci u svezi rada Komore;
 • nadzirati etičnost postupanja svih članova Komore;
 • provoditi postupke mirenja između članova Komore, ako su takav postupak članovi Komori povjerili Izvršnom odboru;
 • provoditi druge postupke koji će mu odlukom Skupštine i/ili drugim općim aktima Komore biti stavljeni u nadležnost

Dužnosnici Komore su tajnik i blagajnik. Na redovitoj, izbornoj Skupštini održanoj 27.01.2020. godine, za tajnika je izabrana Sanja Vukina, a za blagajnika Ivana Ervaćanin. Tajnik Komore organizira sastanke Skupštine, te Izvršnog i Nadzornog odbora, prikuplja članarinu i brine se o pribavljanju i dostavi članskih iskaznica, organizira sastanke različitih odbora i radnih grupa, priprema programe i vodi zapisnike te obavlja i druge administrativne poslove, dok se Blagajnik Komore brine o pravovremenoj naplati članarine, kao i o svim ostalim financijskim poslovanjima Komore; vodi svu potrebnu financijsku evidenciju rada Komore, te u ime Komore podnosi nadležnim tijelima odgovarajuća financijska izvješća, propisno ovjerena i potpisana od strane za to ovlaštenih osoba Komore.

Disciplinska tijela 

Disciplinska tijela Komore su Disciplinski sud i Senat. Osnovna nadležnost, postupanje i sastav disciplinskih tijela uređeno je Statutom Komore, dok je postupanje Disciplinskog suda i Senata uređeno posebnim Disciplinskim pravilnikom ( Pravilnik u pdf formatu ) kojeg je donijela Skupština Komore na temelju članka 7.3. Statuta.

Disciplinske postupke protiv članova Komore, kao i eventualne postupke arbitraže i/ili mirenja između članova Komore, provodi Disciplinski sud u prvom stupnju kojega čini 6 (šest) članova Komore koje bira Skupština, i Senat u drugom stupnju kojega čini 7 (sedam) članova Komore, a koje bira Skupština, pri tome imajući na umu da članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, te članovi Disciplinskog suda ne mogu biti članovi Senata. Mandat članova Disciplinskog suda je 3 (tri) godine, dok mandat članova Senata traje 5 (pet) godina. Nitko ne može biti član Disciplinskog suda, odnosno Senata duže od dva uzastopna mandata.

Za članove Disciplinskog suda su na redovitoj, izbornoj Skupštini održanoj 27.01.2020. godine izabrani Ana Topić, Gorana Grubišić, Aleksandar Bijelić, Iva Kuštrak Managić, Ivana Knežević, Lionel Parisot (prvi mandat), dok su za članove Senata izabrani Igor Gliha, Davor Bošković, Ivona Šošić, Jana Klarić, Anamarija Stančić Petrović, Slavica Tomšić Škoda; Kazimir Mihić (prvi mandat).

Disciplinski postupak pokreće se bilo po službenoj dužnosti, bilo na prijedlog bilo kojeg drugog tijela Komore ili na temelju disciplinske prijave bilo koje osobe, a za slučaj povrede odredaba Statuta i/ili općih akata Komore, kao i eventualnog djelovanja člana Komore protivno ciljevima Komore, profesionalnom dignitetu struke, kao i općem zajedničkom interesu svih članova Komore. Prijave se mogu dostaviti elektronički na email komora@hkziv.hr, ili u pisanoj formi dostavljeno na adresu sjedišta Komore.

Do sada nije bilo niti jednog pokrenutog disciplinskog postupka.

Financijska izvješća

Financijska izvješća Komore javno su objavljena i dostupna u Registru neprofitnih organizacija.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15). Službenica za informiranje Komore jest tajnica Sanja Vukina, 10000 Zagreb, Savska cesta 41; email: povjerenik.za.informiranje@hkziv.hr

U prilogu možete pronaći Zakon o pravu na pristup informacijama i njegove izmjene i dopune, kao i relevantne obrasce za ostvarivanje prava na pristup informacijama, ponovnu uporabu informacija te dopunu ili ispravak informacije.

Komora ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, a sve prema Kriterijima koji se nalaze u prilogu.